top of page

AD IESUM PER MARIAM - DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ

WSPÓLNOTA DUCHOWYCH NIEWOLNIKÓW MARYI

Różne rekolekcje, które organizujemy w trosce o Twój rozwój duchowy: 

33-DNIOWE REKOLEKCJE: 
33-DNIOWE REKOLEKCJE

ODDANIE MARYI

"W RAMIONACH KOCHAJĄCEJ MAMY"

- 33-dniowe przygotowania

do Aktu Oddania siebie

w opiekę Niepokalanej Maryi.

To droga prowadząca do

doskonałego nabożeństwa do Maryi.

To dojrzewanie do postawy

"chcę być cały Twój, Maryjo".

Oddanie praktyka1a.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

OFIAROWANIE BOGU

"33 DNI DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ"

- 33-dniowe przygotowania

do Aktu Ofiarowania siebie

Jezusowi Chrystusowi

przez ręce Niepokalanej Maryi

według nauki oraz metody

św. Ludwika Maria de Montfort.

To poświęcenie się Bogu

przez Maryję, w Maryi, jak Maryja...

program.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

NIEW
OLA MIŁOŚCI

"W KRÓLESTWIE MARYI"

- 33-dniowe przygotowania

do odnowienia złożonego wcześniej osobistego Aktu Ofiarowania (św. Ludwika Maria Grignion de Montfort)

To praktykowanie doskonałego nabożeństwa do Maryi. To służba w Królestwie Maryi.

To codzienne wyznawanie życiem:

w duchu niewoli: "jestem Twój, cały!"

TUUS TOTUS EGO SUM ET OMNIA MEA TUA SUNT

Traktat1.jpg
DOSKONAŁE NABOŻEŃSTWO
do MARYI

czyli
ŚWIĘTA
NIEWOLA MIŁOŚCI 
lilijka.jpg
to ​całkowicie ofiarować się Jezusowi przez Maryję 
w sposób szczególny i uroczysty
po uprzednim 33-dniowym przygotowaniu

w duchu wewnętrznej zależności od Jezusa i Maryi
oraz odnawiać to ofiarowanie
wg doktryny św. Ludwika Maria de Montfort
(Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP; tezy:227-233)
LEKTURA
O NIEWOLI MIŁOŚCI
 

TRAKTAT o...

Lektura dająca poznanie istoty i ducha doskonałego nabożeństwa do Maryi:

Świętej Niewoli Miłości.

Pozwala zrozumieć czym jest

"niewola Maryi"

i prawdziwie ją praktykować.

Okladka FINAL TRAKTAT.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

OFIAROWANIE BOGU

"33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

- 33-dniowe przygotowania

do Aktu Ofiarowania

według Przewodnika "33 DNI..."

zawierającego naukę i metodę

św. Ludwika Maria de Montfort

oraz wskazania praktyczne.

Okladka FINAL PRZEWODNIK.jpg
AKT
OFIAROWANIA

JEZUSOWI przez MARYJĘ

Akt Ofiarowania ułożony przez

św. Ludwika Maria de Montfort,

poprzez który czyni się ofiarę ze wszystkiego, co dusza ma najdroższego.

Akt, który złożyli wszyscy papieże XX w.

Towarzyszą mu praktyki

Świętej Niewoli Miłości...

WIĘCEJ>>
Obrazek 24x30 AKT OFIAROWANIA na Akt.jpg
PRAKTYKI ŚWIĘTEJ NIEWOLI MIŁOŚCI
W DNIU ZŁOŻENIA AKTU OFIAROWANIA
KOMUNIA ŚW.

Przyjęcie Komunii świętej
zgodnie z metodą doskonałego nabożeństwa,
w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi
przez ręce Maryi jako niewolnicy z miłości (Traktat... 266–273)

WIĘCEJ>>
Komunia1.jpg
DANINA

Złożenie daniny jako pokuty
za swe przeszłe niewierności wobec ślubowań chrztu
oraz by przez to wyrazić swoją zależność

od Jezusa i Maryi (Traktat... 232)

WIĘCEJ>>
Jałm.jpg
ŁAŃCUSZEK

Ci, którzy w ten sposób uczynili się niewolnikami Jezusa i Maryi 

noszą na znak swej miłosnej niewoli poświęcony łańcuszek żelazny,

znak Świętej Niewoli Miłości (Traktat... 236–242)

WIĘCEJ>>
ŁAŃC.jpg
LEKTURA
REFLEKSYJNA

TRAKTATU oraz
TAJEMNICY MARYI

"TAJEMNICA MARYI" – poznanie prawdy, poznanie Boskiej tajemnicy, która staje się wielka o tyle, o ile dusza czyni z niej użytek.

Jak ją praktykować

i kosztować jej słodyczy...

Okladka FINAL Tajemnica AveMaria new.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

NIEW
OLA MIŁOŚCI

"33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

"W KRÓLESTWIE MARYI"

"W ŁONIE MARYI"...

- 33-dniowe przygotowania

do odnowienia złożonego wcześniej osobistego Aktu Ofiarowania (św. Ludwika)

Okladka FINAL W ŁONIE.jpg
ODNOWIENIE
AKTU OFIAROWANIA

NIEWOLNIK MARYI

Niewolnik Maryi

co najmniej raz w roku odnawia

swój Akt Ofiarowania,

spełniając te same 33 ćwiczenia duchowe wg metody doskonałego nabożeństwa (Traktat... 233)

.

Akt Dosk.jpg
lilijka.jpg
Samo maryjne oddanie nie wystarczy. 
Będzie jedynie pustym słowem, jeśli nie towarzyszy temu zgłębianie treści Traktatu, praktyczne stosowanie zawartych w nim prawd, naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny...
Bóg patrzy w serce i czeka dnia, w którym w ludzkim sercu ujrzy podobieństwo do swej umiłowanej Matki.

Kto naprawdę chce czcić Najświętszą Maryję Pannę i pragnie pozostawać pod Jej opieką, powinien Ją nie tylko poznawać, kochać i szanować, lecz także i przede wszystkim ćwiczyć się w cnotach ewangelicznych i dzięki temu naśladować Maryję Dziewicę.

 

Niewolnik Maryi to ten, kto jest upodobniony do Maryi.

 

Niewolnicy z miłości to ci, którzy tworzą obraz Maryi. Kochają Ją nie tylko słowami, ale i czynami; czczą Ją nie tylko zewnętrznie, ale z głębi serca posłuszeństwem woli Bożej... Ćwiczą się w Jej cnotach, idą śladami Jej życia i wiernie strzegą Jej ścieżek.

CO NALEŻY CZYNIĆ PO ZŁOŻENIU AKTU OFIAROWANIA?
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI
 

Z TRAKTATEM

"JEDNA TEZA DZIENNIE"

Gruntowne poznanie istoty i ducha doskonałego nabożeństwa do Maryi

wymaga refleksyjnej, spokojnej lektury; przemyślenia, przemodlenia tajemnicy,

którą Bóg objawił przez

św. Ludwika Maria de Montfort.

Aby praktykować niewolnictwo Maryjne.

Aby naukę przekuć na praktykę.

Ludwik1.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

WSPÓLNE SPOTKANIA

"WIECZÓR z MARYJĄ"

Spotkania Niewolników Maryi

w Sanktuarium Św. Ojca Pio

w Warszawie na Gocławiu

w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Msza święta o godzinie 18:00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu w duchu Świętej Niewoli Miłości,

Różaniec św. wg metody św.Ludwika

oraz konferencja.

WzM.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

NAŚLADOWANIE MARYI

"CNOTY MARYI"

Seria spotkań formacyjnych dla niewolników Maryi dotyczących praktyki naśladowania poszczególnych cnót Maryi.

Rozpoczyna je Fundament czyli:

"POKORA SERCA" – rekolekcje

o praktykowaniu pokory.

Z Maryją i od Maryi czerpiemy najskuteczniejszy sposób zdobycia cnoty pokory...

WIĘCEJ>>
bez nazwy.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI
 

KOMUNIA ŚW.

"W SERCU MARYI"

Sposób praktykowania doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

w Komunii świętej (Traktat..., [266–273])

O Dobra Matko, użycz mi swego Serca,

bym Twego Syna z tym samym, co Ty,

przyjął usposobieniem.

Panie, nie patrz na grzechy moje,

lecz niech Twe oczy ujrzą we mnie

tylko cnoty i zasługi Maryi.

WIĘCEJ>>
Komunia1.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

PRZEZ SERCE MARYI

"JEZUS ŻYJĄCY W MARYI"

Przyglądanie się życiu Pana Jezusa

i poznawanie Go przez Serce Maryi

i z Nią – zapewnia najszybsze

i najdoskonalsze poznanie Pana Jezusa

i zjednoczenie się z Nim.

O Jezu żyjący w Maryi,

przyjdź i żyj w sługach swoich...

WIĘCEJ>>
Jezus żyjący w Maryi.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

W ZJEDNOCZENIU...

"DROGA WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANY"

Świętą Niewolą Miłości to tajemnica świętości i metoda życia!...

Kochana Mamo, Ty wiesz lepiej, co milszym jest Jezusowi, Ty znasz całkowicie Jego miłą wolę. Daj mi Twego ducha poddania się, abym nie nadużywała dobrodziejstw i łask Bożych i ich nie marnowała. Uczyń, bym zawsze podobać się mogła Umiłowanemu.

WIĘCEJ>>
WIĘCEJ>>
Eucharystia.jpg
lilijka.jpg
to składać Maryi daniny i hołdy czci
sercem pokornym i prawdziwie wdzięcznym.​

(Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP; 232)
Tajemnica Maryi; 62
)

Pierwszą praktyką jest ofiarowanie siebie w duchu całkowitej zależności, należy zatem w dniu składania/odnawiania Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi złożyć Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe niewierności wobec ślubowań chrztu oraz by przez to wyrazić swoją zależność od Jezusa i Maryi. (por. Traktat..., 232)

Drugą praktyką jest składanie Najświętszej Dziewicy każdego roku, tego samego dnia, jakiejś małej daniny. Będzie to znak naszego poddaństwa i zależności: taki zawsze był wyraz hołdu niewolników względem ich panów. (por.Tajemnica Maryi, 62)

POKUTNE CZYNY MIŁOŚCI
 
MODLITWA z POSTEM

"W HOŁDZIE MARYI"

Druga praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

to udział w dziele "Modlitwa z postem"

aby Maryja miała jeszcze więcej dzieci, sług

i niewolników z miłości.

WIĘCEJ>>
Obrazek Modlitwa z Postem.jpg
POKUTNE CZYNY MIŁOŚCI
 
MSZA ŚW. za WDNM

"W HOŁDZIE MARYI"

Druga praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

to udział w dziele "Msza św. za WDNM"

aby Maryja miała jeszcze więcej dzieci, sług

i niewolników z miłości.

WIĘCEJ>>
Msza św za WDNM.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
Witaj Gwiazdo Morza - Ania i Zbyszek
Powiedz Maryjo, Matko - Ania i Zbyszek
Drzewo Krzyża - Ania i Zbyszek
Uwielbiam Twoje Imię - Ania i Zbyszek
Dobranoc Głowo Święta - Ania i Zbyszek
z Aniołami
POKUTNE CZYNY
MIŁOŚCI
 

2o  PRAKTYKA

MODLITWA Z POSTEM

 …

REKOLEKCJE KONTEMPLACYJNE 
24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI

ŻYWE ZEGARY MĘKI PAŃSKIEJ

Każdy uczestnik rekolekcji razem z Jezusem wynagradza Bogu Ojcu przez codzienne rozważanie jednej z 24 Godzin Męki naszego Pana. Modlitwa polega na ofiarowywaniu cierpień, które Jezus chętnie przyjął i ofiarował za nas, Jego słów, Jego intencji…

REKOLEKCJE
"FIAT" 

w WOLI BOŻEJ

W KRÓLESTWIE WOLI BOŻEJ

Maryja…

bottom of page