top of page

SZKOŁA MARYI

 

Drodzy, niewolnicy Jezusa i Maryi,

z radością przekazujemy Wam zaproszenie od naszej Mamy i Nauczycielki, która zaprasza nas, byśmy podjęli „edukację” w Jej szkole i pod Jej płaszczem dojrzewali do świętości.

Nasze „zajęcia” czyli spotkania na wspólnej modlitwie w grupie niewolników Maryi odbywają się:
w pierwsze soboty miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (Warszawa-Siekierki, ul. Gwintowa 3).

Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 17.15 udziałem w nabożeństwie ku czci Niepokalanego Serca NMP, następnie uczestniczymy we Mszy św. z intencją wynagradzającą Bogu i NMP o godz. 18.00.

Potem Maryja zaprasza nas, byśmy wysłuchali konferencji dla niewolników Maryi lub spotkali się razem w Kaplicy Objawień, gdzie Ona sama przekazała swoją wolę: Śpiewajcie i módlcie się do Mnie tu. Co więcej, Matka Boża – Rozdawczyni Wszelkich Łask – nie tylko rozsypała tutaj dla nas „perły łask”, ale pragnie, byśmy przyjmowali je dla innych.

Pan Jezus w ostatnich objawieniach na Siekierkach przekazał nam: Zbliża się godzina, w której Syn Boży będzie wydany i ukrzyżowany. Krzyżują Mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie Mi za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię. Wynagradzajcie Mi, albowiem świat zaginie. Nie odchodźcie ode Mnie wy, którzy Mi służycie. Żądam wzajemnej miłości… Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha.

Matka Boża Nauczycielka na warszawskich Siekierkach zaprasza chętnych do uczestnictwa w Jej szkole. Podstawowy program tej szkoły to pięciomiesięczny kurs (Pan Jezus prosił w swych objawieniach o pięć, pierwszych sobót). Kto jednak chce, może w tej szkole pozostać na zawsze. Lekcje odbywają się w każdą pierwszą sobotę, resztę dni można poświęcić na ćwiczenia i wprowadzanie w praktykę życia tego, czego nauczyliśmy się na początku miesiąca…
Szkoła Maryi ma w swym „rozszerzonym” programie „Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Grignion de Montforta.

Droga do szkoły Maryi prowadzi przez zawierzenie (Akt Oddania) – ten pierwszy warunek zwycięstwa, jaki Matka Najświętsza ogłosiła w Fatimie. Bo jak słuchać niebieskiej Nauczycielki, jeśli jej nie zaufamy? Jak przyjąć do serca rzeczy trudne i wymagające, jeżeli nie jest Ona dla nas największym autorytetem?

„Jest w tym akcie oddania miejsce dla każdego, miejsce, które musisz wypełnić własnym życiem” – to słowa kard. Wojtyły, świętego Papieża. Słowa zaproszenia do zawierzenia swego życia Matce Najświętszej, zawierzenia szczególnego, bo nie tylko wypowiedzianego choćby w najbardziej uroczystej formie, ale przeżywanego w najbardziej nawet prozaicznych chwilach naszej codzienności.

Poświęcenie się Matce Bożej jest naśladowaniem samego Boga. Pierwszym, który zawierzył swe życie Maryi, Jej pierwszym uczniem był Jezus Chrystus. Ojciec powierzył Go Maryi, a On, będąc Synem Bożym, „był Jej poddany” we wszystkim (Łk 2, 51).
Dlaczego Chrystus chciał być „niewolnikiem” Maryi? Dlaczego był Jej poddany? Dlaczego Maryja została wpisana w Jego dzieje jako Matka, nawet więcej – jako Nauczycielka i Wychowawczyni? I jeszcze jedno: dlaczego droga zawierzenia bez reszty Matce Bożej ma być dla nas najdoskonalszą drogą?

To proste. „Idąc za Nią, nie zbłądzisz. Modląc się do Niej, nie zwątpisz. Myśląc o Niej, nie zmylisz się. Jej się trzymając nie zginiesz. Pod Jej opieką nie doznasz lęku. Gdy Cię prowadzić będzie, nie utrudzisz się. Gdy Ci będzie łaskawa, dojdziesz do celu„. Tak zapewnia nas św. Bernard z Clairvaux. A my dodajmy do jego pięknych słów: „Gdy Jej posłuchasz, oddasz się Jej w świętą niewolę. Gdy zawierzysz Jej wszystko, Ona weźmie Cię za rękę i poprowadzi pewną drogą ku Bogu. Gdy zapiszesz się do Jej szkoły, otrzymasz dyplom życia wiecznego.”

„Pamiętajcie o tym – pisze św. Ludwik – iż Maryja jest wspaniałą formą Bożą, zdolną tworzyć żywe odbicie Boże i to bez wielkich zabiegów, i w niedługim czasie. Dusza, która znalazła tę formę, i do niej przylgnęła, zostanie wnet przemieniona w Jezusa Chrystusa, którego ta forma wiernie przedstawia".

Mamy upodobnić się do Maryi, jednak nie tyle dzięki własnym wysiłkom, ile dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej. Św. Ludwik pisze: „Duch Święty pragnie w Niej i poprzez Nią kształtować sobie wybranych i mówi do Niej: Umiłowana Oblubienico moja, między wybranymi moimi rozpuść korzenie wszystkich Twoich cnót, aby wzrastali oni z cnoty w cnotę i z łaski w łaskę. Tak wielkie znalazłem upodobanie w Tobie, gdyś żyła na ziemi, ćwicząc się w najwznioślejszych cnotach, że pragnę Cię jeszcze odnajdywać na ziemi, choć nadal przebywasz w niebie. Odtwarzaj się zatem w mych wybranych, bym w nich z upodobaniem dostrzegał korzenie Twej wiary niezłomnej, Twej pokory głębokiej, Twego bezgranicznego umartwienia, Twej wzniosłej modlitwy, Twej miłości płomiennej, Twej nadziei stanowczej i wszystkich Twych cnót”.

Droga naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny jest pewną drogą zbawienia. Autor Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny cytuje św. Bernarda i zapewnia: „Kiedy idziesz za Maryją, nie zbłądzisz. Kiedy modlisz się do Niej, nie popadniesz w rozpacz. Kiedy umysł twój skupiony jest na Niej, nie będziesz się błąkał bez celu. Kiedy Ona cię podtrzymuje, nie upadniesz. Kiedy Ona cię chroni, nie będziesz się lękał. Kiedy Cię prowadzi, nie będziesz czuł zmęczenia. Kiedy stoi przy twoim boku, bezpiecznie dotrzesz do domu".

W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Po nabożeństwie konferencje formacyjne dla niewolników Maryi. Podejmowane tematy głównie dotyczą niewolnictwa maryjnego, zawierzenia szczególnego, bo nie tylko wypowiedzianego choćby w najbardziej uroczystej formie, ale przeżywanego w najbardziej nawet prozaicznych chwilach naszej codzienności. Osoby głoszące konferencje dzielą się swym doświadczeniem życia na co dzień z Maryją oraz tym, jak Matka Boża ingeruje, jeśli Jej się oddajemy każdego dnia. Poznajemy tajemnice życia w Maryi, oddania się Maryi tak, by Ona weszła w nasze życie i kierowała nim, różnicę między zanoszeniem modlitwy do Matki Bożej, a modlitwą w Jej intencjach itp. Poznajemy też nowe ciekawe inicjatywy maryjne, zwłaszcza dla niewolników Maryi i innych osób pragnących pogłębiać relację z Matką Bożą.

Jak iść za Maryją?
Jak nauczyć się Jej postawy?
Jak upodobnić się do Niej?


Trzeba nam zapisać się do szkoły Maryi. A do nauczenia się jest w niej tak wiele!

WSZYSTKIEGO NAUCZY NAS… MARYJA!

PIERWSZESOBOTY.jpg
bottom of page